TieFy : който търси, намира
Лесно търсене в текста на локални или споделени документи
TieFy е безплатна програма, която позволява бързо да намерите документа или файла, който съдържа точно определена дума, фраза или по-сложен израз. Тя е лесна за употреба (няма нужда от някакво специално инсталиране -- просто копирайте файловете на програмата в директория по ваш избор) , безплатна и може да работи не само на локалния ви твърд диск, но и в директория в локална мрежа, едновременно достъпна за множество потребители.

Основни характеристики: Текущата версия може да бъде свалена от тук: свали

Как се инсталира:
  1. Свалете архива и го разархивирайте в директория по избор
  2. Стартирайте Setup. Допълнителни настройки могат да се правят чрез директна промяна на файла Settings.ini